Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखा

भीमेश्वर नगरपालिका

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखा

भीमेश्वर नगरपालिका

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखा

ठेगाना : भीमेश्वर नगरपालिका

फोन नं : 049-421104

फ्याक्स : 049-421018

इमेल : dolakhadao@gmail.com

मातहतका कार्यालयहरु