Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखा

भीमेश्वर नगरपालिका

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखा

भीमेश्वर नगरपालिका

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन,2064 को दफा 5 र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, 2065 को नियम 3 बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण (2077 श्रावण-असोज)

7 महिना अगाडी

2077-07-16


सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन,2064 को दफा 5 र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, 2065 को नियम 3 बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण    प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण  (2077 श्रावण-असोज)

Attached Files